สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ต.ค 2562

พ.ย 2562

ธ.ค 2562

ม.ค 2563

ก.พ 2563

มี.ค 2563

เม.ย 2563

พ.ค 2563

มิ.ย 2563

ก.ค 2563

ส.ค 2563

ก.ย 2563

เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง

  49

  44

37 

  27

 34

  45

42

51

38

0

0

0

รวม

49

44

37

27

37

45

42

51

38

0

0

0

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563


ตารางสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ต.ค 2562

พ.ย 2562

ธ.ค 2562

ม.ค 2563

ก.พ 2563

มี.ค 2563

เม.ย 2563

พ.ค 2563

มิ.ย 2563

ก.ค 2563

ส.ค 2563

ก.ย 2563

เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

รวม

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

 

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ต.ค 2561

พ.ย 2561

ธ.ค 2561

ม.ค 2562

ก.พ 2562

มี.ค 2562

เม.ย 2562

พ.ค 2562

มิ.ย 2562

ก.ค 2562

ส.ค 2562

ก.ย 2562

เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง

16

19

 14

22

25

16

27

18

16

31

28

36

รวม

16

19

14

22

25

16

27

18

16

31

28

36

 สถิติเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 


ตารางสถิติเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ต.ค 2561

พ.ย 2561

ธ.ค 2561

ม.ค 2562

ก.พ 2562

มี.ค 2562

เม.ย 2562

พ.ค 2562

มิ.ย 2562

ก.ค 2562

ส.ค 2562

ก.ย 2562

เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

 1

0

0

2

1

0

2

1

0

0

0

0

รวม

1

0

0

2

1

0

2

1

0

0

0

0