สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ  2562

 สถิติการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปีงบประมาณ  2562

   

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 0 2 5 6 1 5 5 2 3      
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 1 0 2 1 2  0 2 1      
จดทะเบียนยกเลิก 0 1 0 5 1 1 1 0 1      
ออกใบแทน 1 0 0 0 0 0 0 0 0      
ขอคัดรับรองสำเนา 0 1 0 0 0 0 0 0 1      
รวม 2 4 7 12 2 8 6 4 6 0 0 0