สถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

ตารางสถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2098 2107 2107 2105 2106  2112  2127  2135  2145  2149    
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 349 350 349 349  347  349 345  343  342 348    
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 15 15 15 15  15  15 16  16  16 16    
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0 19 0 20  20  7  9 16 13    
รวม 2462 2491 2471 2489  2488  2683  2495 2503  2519 2526    

 

สถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2562

ตารางสถิติการให้บริการฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ  2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2015 2017 2023 2030 2030 2040 2049 2042 2069 2077   2078  2077
การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 346 347 349 348 348 349 349 348 350  350  351  350
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 15 15 15 15 15 15 15 15 15  15  15  15
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2 2 3 3 2 0 2 7 6  17  0  33
รวม 2378 2381 2390 2396 2395 2404 2415 2412 2440 2459 2444 2475