สถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางสถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 0 0 117 147 22 7 0  0      
ภาษีป้าย 0 0 0 23 63 24 3 3  0      
ภาษีบำรุงท้องที่ 0 0 0 1304 459 114 107 247  39      
รวม 0 0 0 1444 669 160 117 250 39 0 0 0