สถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางสถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 0 0 0                
ภาษีป้าย 0 0 0 12                
ภาษีบำรุงท้องที่ 0 0 0 0                
รวม 0 0 0 12                

 

 

สถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตารางสถิติการให้บริการด้านการชำระภาษีกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0 0 0 117 147 22 7 0  0  1  4  3
ภาษีป้าย 0 0 0 23 63 24 3 3  0  1  3  1
ภาษีบำรุงท้องที่ 0 0 0 1304 459 114 107 247  39  115  70  69
รวม 0 0 0 1444 669 160 117 250 39 117 77 73