สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 4 25 9 26   3 1 1      
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 1 0 0 0 0 0      
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 1 0 1 1 1 1 0 1      
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 3 1 10 3 10  1 2 2      
รวม 7 5 36 13 3 37   4 3 4      

 

 

 

สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถิติการให้บริการประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 8 15 10 17 4 0 0 0  0  0  2
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด 0 0 1 0 0 0 0 0 0  2  0  0
การขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 0 0 0 1 2 0 0 0 1  0  0  3
การขอรับ/ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร ที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 1 2 8 6 3 6 3 0 0  0  0  0
รวม 6 10 24 17 22 10 3 0 1  2  0  5