สถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่อง ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 3 9 7 1 8 10       
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 25 23 19 14 14  25   22 23  26       
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ 9 4 1 0 3 2  4 7      
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง 6 2 1 1 1 2  1      
ขอตัดต้นไม้ 0 0 4 1 0 0  0  1      
ขอยืมเต้นท์ 2 1 2 1 0 0  0  0 1      
คำร้องขอรับรองสำเนา 0 1 0 1 0 0  0  1 1      
อื่น ๆ 0 0 1 1 2 3  4 1      
รวม 45 40 31 20 28   42  36  36 53       

 

สถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 14 4 4 12 10 7 11 4  9  12
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 29 24 28 30 19 31 27 24 24  26  28  28
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ 5 2 1 3 6 1 3 1 2  3  1  1
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง 5 4 3 0 0 0 0 1 1  4  5  0
ขอตัดต้นไม้ 1 0 0 1 0 1 0 0 2  1  1  2
ขอยืมเต้นท์ 2 4 0 3 2 3 1 1 3  1  0
คำร้องขอรับรองสำเนา 0 1 1 0 0 1 0 1 0  1  2
อื่น ๆ 2 0 4 2 0 0 0 0 0  0  0  0
รวม 45 49 41 43 39 47 38 39 36  39  47  45