สถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางสถิติการให้บริการกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่อง ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 1 14 4 4 12 10 7 11 4      
คำร้องขอให้ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 29 24 28 30 19 31 27 24 24      
ขอซ่อมถนน ทางระบายน้ำสาธารณะ 5 2 1 3 6 1 3 1 2      
ขออนุเคราะห์รถตะกหน้า ขุดหลัง 5 4 3 0 0 0 0 1 1      
ขอตัดต้นไม้ 1 0 0 1 0 1 0 0 2      
ขอยืมเต้นท์ 2 4 0 3 2 3 1 1 3      
คำร้องขอรับรองสำเนา 0 1 1 0 0 1 0 1 0      
อื่น ๆ 2 0 4 2 0 0 0 0 0      
รวม 45 49 41 43 39 47 38 39 36